కనకధార స్తోత్రం PDF సంస్కృతం

కనకధార స్తోత్రం తెలుగు

ఇది జగద్గురువులు ఆదిశంకరాచార్యులు చేసిన లక్ష్మీ స్తోత్రం. దీనిని నిత్యం చదివితే ఐశ్వర్యం లభిస్తుందని ఫలశృతి.

శ్రీ శంకరాచార్యులవారు తన బాల్యంలో, భిక్షకు వెళ్ళినప్పుడు ఒకరోజు ఒక బీదరాలైన స్త్రీ ఇంటికి వెళ్ళగా అక్కడ స్వామికి భిక్ష ఇవ్వడానికి ఆమె గ్గర ఏమీ లేకపోవడం వల్ల తన దగ్గర ఉన్న ఒక్క ఉసిరికాయని తెచ్చి, శంకరాచార్యుల వారికి భిక్షగా వేసింది. ఆమె భక్తికి, శ్రద్దలు చూసిన శంకరాచార్యులు, ఆమె దారిద్యం తొలగడానికి లక్ష్మీ దేవిని స్తుతించారు.
ఆ స్తోత్రానికి లక్ష్మీదేవి ప్రసన్నురాలై ఆ బీదరాలి ఇంటిలో కనక దారని కురిపించింది. ఆ స్తోత్రమే ఈ కనకధారా స్తోత్రం ఈ స్తోత్రాన్ని భక్తితో పఠించేవారికి, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహిస్తుంది .

కనకధారా అంటే “బంగారం” (కనక) యొక్క “ప్రవాహం” (ధారా). కనకధారా స్తోత్రం పురాణ హిందూ సాధువు మరియు తత్వవేత్త శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులు సంస్కృతంలో స్వరపరచిన ఒక శ్లోకం (స్తోత్రం). ఇందులో లక్ష్మీ దేవిని స్తుతించే 21 చరణాలు ఉన్నాయి. లక్ష్మీ దేవి మాత్రమే ఒకరి విధిని లేదా అదృష్టాన్ని మార్చగలదు. కానకధార స్తోత్రాన్ని జపించండి, మీ అదృష్టాన్ని పెంపొందించుకోండి.

కనకధార స్తోత్రం With PDF

శ్రీ కనకధారా స్తోత్రమ్

 1. వన్దే వన్దారుమన్దార — మిన్దిరాన్దకందలమ్
  అమన్దానందసన్దోహ — బన్ధురం సింధురాననమ్.
 2. అఙ్గం హరేః పులకభూషణ మాశ్రయన్తీ — భృంగాఙ్గనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్
  అంగీకృతాఖిలభూతి రపాఙ్గలీలా — మాంగల్యాదా స్తుమమ మఙ్గళదేవతాయాః.
 3. ముగ్దా ముహు ర్విదధతీ వదనే మురారేః— ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని
  మాలా దృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా — సా మే శ్రియం దిశతు సాగరసమ్భవాయాః.
 4. విశ్వామరేంద్రపదవిభ్రమదానదక్ష — మానన్దహేతు రధికం మురవిద్విషో పి
  ఈష న్ని షీదతు మయిక్షణ మీక్షణార్థం — మిన్దివరోదరసహోదర మిన్ధిరాయాః.
 5. ఆమీలితాక్షమధిగమ్య ముదా ముకున్ద — మానన్దకన్ద మనిమేష మనఙ్గతన్త్రమ్
  ఆకేకరస్థితకనీనికపద్మనేత్రం — భూత్యై భవే న్మమ భుజఙ్గశయాఙ్గనాయాః.
 6. కాలామ్బుదాళిలలితోరసి కైటభారే — ర్ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదజ్గ నేవ
  మాతు స్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తి — ర్భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనాయాః.
 7. బాహ్యాన్తరే మురజితః శ్రితకౌస్తుభే యా — హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి
  కామప్రదా భగవతో పి కటాక్షమాలా — కల్యాణ మావహతు మే కమలాలయాయాః.
 8. ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావత్ — మాఙ్గల్యభాజి మధుసలాథిని మన్మథేన
  మ య్యాపతే త్తదిహ మన్థర మీక్షణార్థం — మన్దాలసం చ మకరాలయకన్యకాయా.
 9. దద్యాద్ధయానుపవనో ద్రవిణాంబుధారా — మస్మిన్నకిఞ్చనవిహఙ్గశిశౌ విషణ్ణే
  దుష్కర్మఘర్మ మపనియ చిరాయ దూరం — నారాయణ ప్రణయినీనయనామ్బువహః.
 10. ఇష్టా విశిష్టమతయో పియయాదయార్ధ్ర — దృష్టా స్త్రివిష్టపపదం సులభం లభన్తే
  దృష్టిః ప్రహృష్టకమలోదరదీప్తి రిష్టాం — పుష్టిం కృషిష్ట మమ పుష్కరవిష్టరాయాః.
 11. గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజసుందరరీతి — శాకంభరీతి శశిశేఖరవల్లభేతి
  సృష్టిస్థితి ప్రళయకేళిషు సంస్థితా యా — తస్యై నమ స్త్రిభువనైకగురో స్తరుణ్యై.
 12. శ్రుత్యై నమోస్తు రమణీయగుణార్ణవాయై — రత్యై నమోస్తు రమణీయగుణార్ణవాయై
  శక్యై నమోస్తు శతపత్రనికేతనాయై — పుష్ట్యై నమోస్తు పురుషోత్తమ వల్లభాయై.
 13. నమోస్తు నాళీకనిభాననాయై — నమోస్తు దుగ్ధోదధిజన్మభూమ్యై
  నమోస్తు సోమామృతసోదరాయై — నమోస్తు నారాయణ వల్లభాయై.
 14. నమోస్తు హే మామ్బుజపీఠికాయై — నమోస్తు భూమణ్డలనాయికాయై
  నమోస్తు దేవాది దయాపరాయై — నమోస్తు శార్ ఙ్గాయుధ వల్లభాయై.
 15. నమోస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై — నమోస్తు విష్ణో రురసిస్థితాయై
  నమోస్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై — నమోస్తు దామోదర వల్లభాయై.
 16. నమోస్తు కాన్త్యై కమలేక్షణాయై — నమోస్తుభూత్యై భువన ప్రసూత్యై
  నమోస్తు దేవాదిభి రర్చితాయై — నమోస్తు నందాత్మజ వల్లభాయై.
 17. సంపత్కరాణి సకలేంద్రియ నందనాని — సామ్రాజ్య దాననిరతాని సరోరుహాక్షి
  త్వద్వందనాని దురితాహరణోద్యతాని — మా మేవ మాత రనిశం కలయంతుమాన్యే.
 18. యత్కటాక్ష సముపాసన విధిః — సేవకన్య సకలార్థ సంపదః
  సన్తనోతి వచనాంగమానసై — స్త్వాం మురారి హృదయేశ్వరీం భజే.
 19. సరసిజనయనే! సరోజహస్తే! — ధవళతమాంశుక గంధమాల్యశోభే!
  భగవతి! హరివల్లభే! మనోజ్ఞే! — త్రిభువనభూతికరి! ప్రసీదమహ్యమ్.
 20. దిగ్ఘస్తిభిః కనకకుంభముఖావసృష్ట — స్రగ్వాహినీ విమలచారు జలప్లుతాంగీం
  ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీ మశేష — లోకాధినాథ గృహిణీ మమృతాబ్థిపుత్రీమ్.
 21. కమలే కమలాక్షవల్లభే త్వం — కరుణాపూర తరంగితై రపాంగైః
  అవలోకయ మామకించనానాం — ప్రథమం పాత్ర మకృత్రిమం దయాయాః.
 22. బిల్వాటవీమధ్య లసత్సరోజే — సహస్ర పత్రే సుఖ సన్నివిష్టాం
  అష్టాపదామ్భోరుహ పాణి పద్మాం — సువర్ణ వర్ణాం ప్రణమామి లక్ష్మీ0మ్.
 23. కమలాసన పాణినాలలాటే — లిఖితా మక్షరపంక్తి మస్య జంతోః
  పరిమార్జయమాత రంఘ్రిణా తే — ధనికద్వార నివాస దుఃఖదోగ్ద్రీమ్.
 24. అంభోరుహం జన్మగృహం భవత్యాః — వక్షస్థలం భర్తృగృహం మురారేః
  కారుణ్యతః కల్పయ పద్మవాసే — లీలాగృహం మే హృదయారవిందమ్.
 25. స్తువన్తి యే స్తుతిభి రమూభిరన్వహం — త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమాం
  గుణాధికాం గురుతర భాగ్యభాజినో — భవంతి తే భువి బుధభావితాశయాః.

సువర్ణధారా స్తోత్రం య — చ్ఛంకరాచార్య నిర్మితమ్
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం — స కుబేరసమో భవేత్.
ఇతి శ్రీ మచ్చంకర భగవత్కృతమ్ కనకధారా స్తోత్రం

Also Read : హనుమాన్ చాలీసా

॥ Kanakadhara Stotram Lyrics in English॥

vande vandaru mandaramindirananda kandalam
amandananda sandoha bandhuram sindhurananam

Angam hare pulaka bhooshanamasrayanthi
Bhringanga neva mukulabharanam thamalam
Angikrithakhila vibhuthirapanga leela
Mangalyadasthu mama mangala devathaya || 1 ||

Mugdha muhurvidhadhadathi vadhane Murare
Premathrapapranihithani gathagathani
Mala dhrishotmadhukareeva maheth pale ya
Sa ne sriyam dhisathu sagarasambhavaya || 2 ||

Ameelithaksha madhigamya mudha Mukundam
Anandakandamanimeshamananga thanthram
Akekara stiththa kaninika pashma nethram
Bhoothyai bhavenmama bhjangasayananganaya || 3 ||

Bahwanthare madhujitha srithakausthube ya
Haravaleeva nari neela mayi vibhathi
Kamapradha bhagavatho api kadaksha mala
Kalyanamavahathu me kamalalayaya || 4 ||

Kalambudhaalithorasi kaida bhare
Dharaadhare sphurathi yaa thadinganeva
Mathu samastha jagatham mahaneeya murthy
Badrani me dhisathu bhargava nandanaya || 5 ||

Praptham padam pradhamatha khalu yat prabhavath
Mangalyabhaji madhu madhini manamathena
Mayyapadetha mathara meekshanardham
Manthalasam cha makaralaya kanyakaya || 6 ||

Viswamarendra padhavee bramadhana dhaksham
Ananda hethu radhikam madhu vishwoapi
Eshanna sheedhathu mayi kshanameekshanartham
Indhivarodhara sahodharamidhiraya || 7 ||

Ishta visishtamathayopi yaya dhayardhra
Dhrishtya thravishta papadam sulabham labhanthe
Hrishtim prahrushta kamlodhara deepthirishtam
Pushtim krishishta mama pushkravishtaraya || 8 ||

Dhadyaddhayanu pavanopi dravinambhudaraam
Asminna kinchina vihanga sisou vishanne
Dhushkaramagarmmapaneeya chiraya dhooram
Narayana pranayinee nayanambhuvaha || 9 ||

Gheerdhevathethi garuda dwaja sundarithi
Sakambhareethi sasi shekara vallebhethi
Srishti sthithi pralaya kelishu samsthitha ya
Thasyai namas thribhvanai ka guros tharunyai || 10 ||

Sruthyai namosthu shubha karma phala prasoothyai
Rathyai namosthu ramaneeya gunarnavayai
Shakthyai namosthu satha pathra nikethanayai
Pushtayi namosthu purushotthama vallabhayai || 11 ||

Namosthu naleekha nibhananai
Namosthu dhugdhogdhadhi janma bhoomayai
Namosthu somamrutha sodharayai
Namosthu narayana vallabhayai || 12 ||

Namosthu hemambhuja peetikayai
Namosthu bhoo mandala nayikayai
Namosthu devathi dhaya prayai
Namosthu Sarngayudha vallabhayai || 13 ||

Namosthu devyai bhrugu nandanayai
Namosthu vishnorurasi sthithayai
Namosthu lakshmyai kamalalayai
Namosthu dhamodhra vallabhayai || 14 ||

Namosthu Kanthyai kamalekshanayai
Namosthu bhoothyai bhuvanaprasoothyai
Namosthu devadhibhir archithayai
Namosthu nandhathmaja vallabhayai || 15 ||

Sampath karaani sakalendriya nandanani
Samrajya dhana vibhavani saroruhakshi
Twad vandanani dhuritha haranodhythani
Mamev matharanisam kalayanthu manye || 16 ||

Yath Kadaksha samupasana vidhi
Sevakasya sakalartha sapadha
Santhanodhi vachananga manasai
Twaam murari hridayeswareem bhaje || 17 ||

Sarasija nilaye Saroja haste
Dhavalatama-Amshuka-Gandha-Maalya-Shobhe |
Bhagavati Hari-Vallabhe Manojnye
Tri-Bhuvana-Bhuuti-Kari Prasiida Mahyam || 18 ||

Dhiggasthibhi kanaka kumbha mukha vasrushta
Sarvahini vimala charu jalaapluthangim
Prathar namami jagathaam janani masesha
Lokadhinatha grahini mamrithabhi puthreem || 19 ||

Kamale Kamalaksha vallabhe twam
Karuna poora tharingithaira pangai
Avalokaya mamakinchananam
Prathamam pathamakrithrimam dhyaya || 20 ||

Sthuvanthi ye sthuthibhirameeranwaham
Thrayeemayim thribhuvanamatharam ramam
Gunadhika guruthara bhagya bhagina
Bhavanthi the bhuvi budha bhavithasayo || 21 ||

Suvarnadhara stotram ya sankaracharya nirmitam
tri-sandyam yah patennithyam sa kuberasamo bhavet ||

Iti kanakadhārā stōtram sampoornam ||

Kanakadhara Stotram Benefits In English PDF

 • If you want good fortune, rich, and success in life then recite Kanakadhara Stotram with reverence.
 • It is considered that by reciting this hymn goddess Lakshmi Ji protects Her devotees from all kinds of miseries in life.
 • If you have been struggling with money-related problems for a long time, then this Stotram is the best solution for your problem.
 • You can easily get wisdom, power, wealth and prosperity in your life by reciting this Hymn daily in the morning, If you are unable to recite it every day then you only recite it on Friday to seek the special blessings of Lakshmi Maa.
 • This Stotram helps free from negative energy and gives the desired boon to the people.

Kanakadhara Stotram Tags

కనకధార,కనకధారా స్తోత్రం,కనకధారా స్తోత్రం తెలుగులో,కనకధారా స్తోత్రం ఇన్ తెలుగు,కనకధారా స్తోత్రం అర్థం,కనకధారా స్తోత్రం వీడియో,కనకధారా స్తోత్రం వీడియోస్,కనకధార స్తోత్రం,కనకధారా స్తోత్రం ప్లే,కనకధారా స్తోత్రం download,లక్ష్మీ కనకధారా స్తోత్రం,కనకధార స్తోత్రం వీడియో,శ్రీ కనకధార స్తోత్రం,కనకధార స్తోత్రం పెట్టమ్మా,కనకధార స్తోత్రం పెట్టండి,a kanaran,a kannan,b kannan,b karunakar reddy,b kondepadu,c kannan,c kanaka reddy,c k dinne,d kannan,e kanaja,e kandaya,e kannada,f kendra,f kad,g konduru,g kannabiran,g karunakara reddy,g kandhan,h kalpana pondicherry university,i kanda,j karunanithi,j karunanidhi,l kannan,m kodandaram,m kandasamy,కనకధార స్తోత్రం pdf,q ka,r కనెక్ట్,r krishnaiah,r k,r k narayan,r krishnaiah community,s konda,s kannanur,s kannan,s kandasamy,t kannan,t k chandrashekar,u kannada words,u kara,v kannan,v kandaswamy,v kanchana,v kalyanasundaram,w chandrakanth,w kondapur,w in kannada,0 ని కనుగొన్నది ఎవరు,0k,కనకధారా,ప్రధాన సంఖ్యలు 1 నుండి 100 వరకు,ప్రధాన కారణాంకాలు,2ను నిర్వచించండి,2nd,2వ,ప్రధాన సంఖ్య,ప్రధాన సంఖ్యలు,4ను నిర్వచించండి,1 నుండి 100 వరకు ప్రధాన సంఖ్యలు,సంఖ్యా కాండం,100ను నిర్వచించండి,5ను నిర్వచించండి,5k,6ను నిర్వచించండి,6n,7 ఖండాలు,7 kandalu in telugu,7 kandalu names in telugu,8 kanakadhara stotram,8 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు,8వ,కనకధార ఒగ్గు కథ

You cannot copy content of this page