Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics (PDF)

Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics With PDF : Jai Shree Hanuman (ജയ് ശ്രീ ഹനുമാൻ) everyone finally you have found (ഹനുമാന് ചാലീസാ) Hanuman Chalisa Lyrics In Malayalam as we have a collection of Hanuman Chalisa In Different language. We also offer new features like Downloading Hanuman Chalisa Malayalam in PDF and mp3 audio version. Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics

(ഹനുമാന് ചാലീസാ) Shree Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics

श्री हनुमान चालीसा hanuman chalisa in hindi pdf, hanuman chalisa lyrics in hindi pdf download, hanuman chalisa in hindi pdf download, hanuman chalisa lyrics in hindi pdf,
Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics

Hanuman Chalisa Malayalam Pdf Download

‖ദോഹാ‖

ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി |
വരണൌ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ‖
ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൌ പവന കുമാര |
ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര ‖

‖ധ്യാനമ്‖

ഗോഷ്പദീകൃത വാരാശിം മശകീകൃത രാക്ഷസമ് |
രാമായണ മഹാമാലാ രത്നം വംദേ-(അ)നിലാത്മജമ് ‖
യത്ര യത്ര രഘുനാഥ കീര്തനം തത്ര തത്ര കൃതമസ്തകാംജലിമ് |
ഭാഷ്പവാരി പരിപൂര്ണ ലോചനം മാരുതിം നമത രാക്ഷസാംതകമ് ‖

‖ചൌപാഈ‖

ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര |
ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര ‖ 1 ‖

രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ |
അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ ‖ 2 ‖

മഹാവീര വിക്രമ ബജരംഗീ |
കുമതി നിവാര സുമതി കേ സംഗീ ‖3 ‖

കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ |
കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ ‖ 4 ‖

ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ |
കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ ‖ 5‖

ശംകര സുവന കേസരീ നംദന |
തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വംദന ‖ 6 ‖

വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര |
രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര ‖ 7 ‖

പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ |
രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ ‖ 8‖

സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ |
വികട രൂപധരി ലംക ജലാവാ ‖ 9 ‖

ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ |
രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ ‖ 10 ‖

ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ |
ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ ‖ 11 ‖

രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ |
തുമ മമ പ്രിയ ഭരത സമ ഭായീ ‖ 12 ‖

സഹസ്ര വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ |
അസ കഹി ശ്രീപതി കംഠ ലഗാവൈ ‖ 13 ‖

സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ |
നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ ‖ 14 ‖

യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ |
കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ ‖ 15 ‖

തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ |
രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ ‖ 16 ‖

തുമ്ഹരോ മംത്ര വിഭീഷണ മാനാ |
ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ ‖ 17 ‖

യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ |
ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ ‖ 18 ‖

പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ |
ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ ‖ 19 ‖

ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ |
സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ ‖ 20 ‖


രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ |
ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ ‖ 21 ‖

സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ |
തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ ‖ 22 ‖

ആപന തേജ സമ്ഹാരോ ആപൈ |
തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ ‖ 23 ‖

ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ |
മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ ‖ 24 ‖

നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ |
ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ ‖ 25 ‖

സംകട സേ ഹനുമാന ഛുഡാവൈ |
മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ ‖ 26 ‖

സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ |
തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ ‖ 27 ‖

ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ |
താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ ‖ 28 ‖

ചാരോ യുഗ പ്രതാപ തുമ്ഹാരാ |
ഹൈ പ്രസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ ‖ 29 ‖

സാധു സംത കേ തുമ രഖവാരേ |
അസുര നികംദന രാമ ദുലാരേ ‖ 30 ‖

അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ |
അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ ‖ 31 ‖

രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ |
സദാ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ ‖ 32 ‖

തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ |
ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ ‖ 33 ‖

അംത കാല രഘുപതി പുരജായീ |
ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ ‖ 34 ‖

ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ |
ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ ‖ 35 ‖

സംകട ക(ഹ)ടൈ മിടൈ സബ പീരാ |
ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ ‖ 36 ‖

ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ |
കൃപാ കരഹു ഗുരുദേവ കീ നായീ ‖ 37 ‖

ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ |
ഛൂടഹി ബംദി മഹാ സുഖ ഹോയീ ‖ 38 ‖

ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ |
ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൌരീശാ ‖ 39 ‖

തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ |
കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ ‖ 40 ‖

‖ദോഹാ‖

പവന തനയ സംകട ഹരണ – മംഗള മൂരതി രൂപ് |
രാമ ലഖന സീതാ സഹിത – ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ് ‖

Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics With PDf Download

Sri Hanuman Chalisa Lyrics Meaning in English:


Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics :

After cleansing the mirror of my mind with the pollen dust of holy Guru’s Lotus feet. I Profess the pure,
untainted glory of Shri Raghuvar which bestows the four fold fruits of life.(Dharma, Artha, Kama and Moksha).

Fully aware of the deficiency of my intelligence, I concentrate my attention on Pavan Kumar and humbly ask for strength, intelligence and true knowledge to relieve me of all blemishes, causing pain.

Victory to thee, O’Hanuman! Ocean of Wisdom-All hail to you O’Kapisa! (fountain-head of power,wisdom and Shiva-Shakti) You illuminate all the three worlds (Entire cosmos) with your glory.

You are the divine messenger of Shri Ram. The repository of immeasurable strength, though known only as Son of Pavan (Wind), born of Anjani.

With Limbs as sturdy as Vajra (The mace of God Indra) you are valiant and brave. On you attends good Sense and Wisdom. You dispel the darkness of evil thoughts.

Your physique is beautiful golden coloured and your dress is pretty. You wear ear rings and have long curly hair
You carry in your hand a lightening bolt along with a victory (kesari) flag and wear the sacred thread on your shoulder.

As a descendant of Lord Sankar, you are a comfort and pride of Shri Kesari. With the lustre of your Vast Sway, you are propitiated all over the universe.

You are the repository of learning, virtuous and fully accomplished, always keen to carry out the behest’s of Shri Ram.

You are an ardent listener, always so keen to listen to the narration of Shri Ram’s Life Stories. Your heart is filled with what Shri Ram stood for. You therefore always dwell in the
hearts of Shri Ram, Lakshman and Sita.

You appeared before Sita in a Diminutive form and spoke to her in humility. You assumed an awesome form and struck terror by setting Lanka on fire.

With over-whelming might you destroyed the Asuras (demons) and performed all tasks assigned to you by Shri Ram with great skill.

You brought Sanjivan (A herb that revives life) and restored Lakshman back to life, Shri Raghuvir (Shri Ram) cheerfully embraced you with his heart full of joy.

Shri Raghupati (Shri Ram) lustily extolled your excellence and said: “You are as dear to me as my own brother Bharat.”

Thousands of living beings are chanting hymns of your glories; saying thus, Shri Ram warmly hugged him (Shri Hanuman).

When prophets like Sanka, even the Sage like Lord Brahma, the great hermit Narad himself, Goddess Saraswati and Ahisha (one of immeasurable dimensions).

Even Yamraj (God of Death) Kuber (God of Wealth) and the Digpals (deputies guarding the four corners of the Universe) have been vying with one another in offering homage to your glories. How then, can a mere poet give adequate expression of your super excellence.

You rendered a great service to Sugriv. You united him with Shri Ram and he installed him on the Royal Throne. By heeding your advice, Vibhishan became Lord of Lanka. This is known all over the Universe.

On your own you dashed upon the Sun, which is at a fabulous distance of thousands of miles, thinking it to be a sweet luscious fruit.

Carrying the Lord’s Signet Ring in your mouth, there is hardly any wonder that you easily leapt across the ocean.

The burden of all difficult tasks of the world become light with your kind grace.

You are the sentry at the door of Shri Ram’s Divine Abode. No one can enter it without your permission,

All comforts of the world lie at your feet. The devotees enjoy all divine pleasures and feel fearless under your benign Protection.

You alone are befitted to carry your own splendid valour. All the three worlds (entire universe) tremor at your thunderous call.

All the ghosts, demons and evil forces keep away, with the sheer mention of your great name, O’Mahaveer!!

All diseases, pain and suffering disappear on reciting regularly Shri Hanuman’s holy name.

Those who remember Shri Hanuman in thought, words and deeds with Sincerity and Faith, are rescued from all crises in life.

All who hail, worship and have faith in Shri Ram as the Supreme Lord and the king of penance. You make all their difficult tasks very easy.

Whosoever comes to you for fulfillment of any desire with faith and sincerity, Will he alone secure the imperishable fruit of human life.

All through the four ages your magnificent glory is acclaimed far and wide. Your fame is Radiantly acclaimed all over the Cosmos.

You are Saviour and the guardian angel of Saints and Sages and destroy all Demons. You are the angelic darling of Shri Ram.

You can grant to any one, any yogic power of Eight Siddhis (power to become light and heavy at will) and Nine Nidhis (Riches,comfort,power,prestige,fame,sweet relationship etc.) This boon has been conferred upon you by Mother Janki.

You possess the power of devotion to Shri Ram. In all rebirths you will always remain Shri Raghupati’s most dedicated disciple.

Through hymns sung in devotion to you, one can find Shri Ram and become free from sufferings of several births.

If at the time of death one enters the Divine Abode of Shri Ram thereafter in all future births he is born as the Lord’s devotee.

One need not entertain any other deity for Propitiation, as i devotion of Shri Hanuman alone can give all happiness

One is freed from all the sufferings and ill fated contingencies of rebirths in the world. One who adores and remembers Shri Hanuman.

Hail, Hail, Hail, Shri Hanuman, Lord of senses. Let your victory over the evil be firm and final. Bless me in the capacity as my supreme guru (teacher).

One who recites Chalisa one hundred times, becomes free from the bondage of life and death and enjoys the highest bliss at last.

All those who recite Hanuman Chalisa (The forty Chaupais) regularly are sure to be benedicted. Such is the evidence of no less a witness as Bhagwan Sankar.

Tulsidas as a bonded slave of the Divine Master, stays perpetually at his feet, he prays “Oh Lord! You enshrine within my heart & soul.”

Oh! conqueror of the Wind, Destroyer of all miseries, you are a symbol of Auspiciousness. Along with Shri Ram, Lakshman and Sita, reside in my heart Oh! King of Gods.

Hanuman Chalisa Malayalam Pdf Download

hanuman chalisa malayalam,hanuman chalisa malayalam pdf,shri hanuman chalisa malayalam,hanuman chalisa malayalam lyrics pdf,hanuman chalisa malayalam pdf download,hanuman chalisa malayalam meaning pdf,hanuman chalisa malayalam vignanam,hanuman chalisa malayalam mp3 download,hanuman chalisa malayalam book,hanuman chalisa malayalam meaning,hanuman chalisa malayalam lyrics,hanuman chalisa lyrics and song malayalam,hanuman chalisa benefits in malayalam,hanuman chalisa pdf,hanuman chalisa in hindi,hanuman chalisa mp3 download jattmate,hanuman chalisa malayalam download,hanuman chalisa in malayalam pdf free download,hanuman chalisa lyrics in malayalam pdf download,hanuman chalisa video,hanuman chalisa bhajan,hanuman chalisa gulshan kumar,hanuman chalisa song,hanuman chalisa hanuman chalisa,hanuman chalisa malayalam scribd,hanuman chalisa in malayalam,hanuman chalisa in malayalam lyrics,hanuman chalisa in malayalam pdf,hanuman chalisa in malayalam pdf download,hanuman chalisa in malayalam with meaning,hanuman chalisa lyrics in malayalam pdf,hanuman chalisa lyrics in malayalam with meaning,shri hanuman chalisa in malayalam lyrics,hanuman chalisa mantra in malayalam pdf,hanuman chalisa lyrics in malayalam,hanuman chalisa meaning in malayalam,jai hanuman,jai hanuman gyan gun sagar,hanuman chalisa in malayalam language,hanuman chalisa lyrics malayalam pdf,hanuman chalisa mantra malayalam,hanuman chalisa odia,hanuman chalisa mp3,hanuman chalisa lyrics,hanuman chalisa mp3 download pagalworld ringtone,hanuman chalisa ringtone,hanuman chalisa malayalam songs,hanuman chalisa malayalam translation pdf,hanuman chalisa rules,hanuman chalisa how many times in a day,hanuman chalisa how many times,hanuman chalisa timing,hanuman chalisa telugu,hanuman chalisa malayalam with meaning,hanuman chalisa with malayalam lyrics,hanuman chalisa malayalam youtube,shri hanuman chalisa,shree hanuman chalisa,hanuman chalisa hindi mein,Hanuman Chalisa Malayalam Pdf Download

You cannot copy content of this page