Subramanya Ashtakam in Telugu Pdf

Subramanya Ashtakam in Telugu Pdf with meaning

ప్రతి నెలలో, శుక్ల పక్షి యొక్క సష్తి రోజు సుబ్రమణ్య స్వామి లేదా స్కంద స్వామి కి అంకితం చేయబడింది. దీనినే స్కంద సష్తి అని కూడా పిలుస్తారు, మరియు లార్డ్ కార్తికేయ భక్తులు అతని ఆశీర్వాదం మరియు దయ సంపాదించడానికి ఈ రోజున ఉపవాసాలు మరియు పూజలను చేస్తారు. లార్డ్ స్కంద శివుడు మరియు పార్వతీదేవి ల కుమారుడు. ఆయన వినాయకుడి సోదరుడు. ఇద్దరిలో ఎవరు పెద్దవారు అనేదాని గురించి దక్షిణ మరియు ఉత్తర భారతదేశాల్లో భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి.
దక్షిణ ప్రాంతంలో, వినాయకుడు పెద్దవాడుగా పరిగణించబడుతుంది; ఉత్తర భారతదేశంలో, లార్డ్ స్కందా అన్నయ్య అని నమ్ముతారు. వారిలో ఎవరు పెద్దవారైనప్పటికీ, లార్డ్ కార్తికేయకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు ఉన్నారు. ఎందుకంటే లార్డ్ స్కంద సులభంగా కరుణించే వాడని నమ్ముతారు మరియు తన భక్తులకు మంచి అదృష్టాన్ని మరియు సంపదని ఇస్తాడని నమ్ముతారు.

జూన్ 28, న స్కంద శశాంత్ పండుగగా జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా, శ్రీ సుబ్రమణ్య అష్టాకం గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి. ఈ స్తోత్రం చాలా శక్తివంతమైనది మరియు ఇది గత జన్మలలో మరియు ఈ జన్మలో చేసిన పాపాల బంధాల నుండి మిమల్ని విముక్తి చేస్తుంది.

Subramanya Ashtakam in Telugu Pdf

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం (కరావలంబ స్తోత్రం)

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో
శ్రీపార్వతీశముఖపంకజపద్మబంధో |
శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ ||

అర్థం – హే స్వామినాథా, కరుణాకరా, దీనబాంధవా, శ్రీ పార్వతీశ (శివ) ముఖ కమలమునకు బంధుడా (పుత్రుడా), శ్రీశ (ధనపతి) మొదలగు దేవగణములచే పూజింపబడు పాదపద్మములు కలిగిన ఓ వల్లీశనాథా, నాకు చేయూతనివ్వుము.

దేవాదిదేవసుత దేవగణాధినాథ [నుత]
దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద |
దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ ||

అర్థం – దేవాదిదేవుని (శివుడి) సుతుడా, దేవగణములకు అధిపతీ, దేవేంద్రునిచే వందనము చేయబడు మృదువైన పద్మములవంటి పాదములు కలవాడా, దేవ ఋషి అయిన నారద మునీంద్రునిచే సంకీర్తనము చేయబడు ఓ వల్లీశనాథా, నాకు చేయూతనివ్వుము.

నిత్యాన్నదాననిరతాఖిలరోగహారిన్
తస్మాత్ప్రదానపరిపూరితభక్తకామ | [భాగ్య]
శ్రుత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ ||

అర్థం – నిత్యము అన్నదానము చేయువాడా, అఖిల రోగములను హరించుటలో నిమగ్నుడవైనవాడా, తద్వారా భక్తులకోరికలను తీర్చువాడా, శ్రుతులు (వేదములు), ఆగమములయందు చెప్పబడిన ప్రణవానికి నిజమైన స్వరూపము కలిగిన ఓ వల్లీశనాథా, నాకు చేయూతనివ్వుము.

క్రౌంచాసురేంద్రపరిఖండనశక్తిశూల-
-పాశాదిశస్త్రపరిమండితదివ్యపాణే | [చాపాది]
శ్రీకుండలీశధరతుండశిఖీంద్రవాహ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౪ ||

అర్థం – అసురుల రాజును ఖండించిన శక్తిశూలం, పాశము మొదలయిన శస్త్రములతో అలంకరింపబడిన చేతులుకలిగి, శ్రీకుండలములు ధరించిన నాయకుడా, శిఖీంద్ర (నెమలి) చే మోయబడు ఓ వల్లీశనాథా, నాకు చేయూతనివ్వుము.

దేవాదిదేవ రథమండలమధ్యవేద్య
దేవేంద్రపీఠనగరం దృఢచాపహస్తమ్ |
శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౫ ||

అర్థం – దేవాదిదేవా, రథముల సమూహములో మధ్యలో పరివేష్టితుడవై ఉండువాడా, దేవేంద్రపీఠము ఉన్న నగరములో దృఢంగా విల్లును చేతిలో పట్టుకుని, శూరత్వము కలిగి, సురకోటిచే ప్రశంసింపబడిన ఓ వల్లీశనాథా, నాకు చేయూతనివ్వుము.

హీరాదిరత్నమణియుక్తకిరీటహార [హారాది]
కేయూరకుండలలసత్కవచాభిరామమ్ |
హే వీర తారక జయాఽమరబృందవంద్య
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౬ ||

అర్థం – వజ్రము మొదలగు రత్నములతో, మాణిక్యములతో చేయబడిన కిరీటము, హారములు, కేయూరములు, కుండలములు మరియు కవచముతో అందముగా అలంకరింపబడి, వీర తారకుడిని జయించి, దేవతా బృందముచే వందనము చేయబడిన ఓ వల్లీశనాథా, నాకు చేయూతనివ్వుము.

పంచాక్షరాదిమనుమంత్రితగాంగతోయైః
పంచామృతైః ప్రముదితేంద్రముఖైర్మునీంద్రైః |
పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౭ ||

అర్థం – పంచాక్షరాది మంత్రములతో అభిమంత్రించిన గంగాజలములతో, పంచామృతములతో, ఆనందముఖముతో ఉన్న ఇంద్రునిచే మునీంద్రులు పట్టాభిషేకము చేసిన ఓ వల్లీశనాథా, నాకు చేయూతనివ్వుము.

శ్రీకార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణదృష్ట్యా
కామాదిరోగకలుషీకృతదుష్టచిత్తమ్ |
సిక్త్వా తు మామవకళాధర కాంతికాంత్యా
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౮ ||

అర్థం – శ్రీకార్తికేయా, కరుణామృతము పూర్తిగా కలిగిన దృష్టితో, కామాది రోగములతో కలుషితమైన నా దుష్ట చిత్తమును, నా కళావిహీనమైన కాంతిని నీ కాంతితో చల్లి, ఓ వల్లీశనాథా, నాకు చేయూతనివ్వుము.

సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పుణ్యం యే పఠంతి ద్విజోత్తమాః |
తే సర్వే ముక్తిమాయాంతి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః || ౯ ||

అర్థం – సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పుణ్యవంతమైనది. దీనిని యే ద్విజులు పఠించెదరో వారు ముక్తిని సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదము వలన పొందగలరు.

సుబ్రహ్మణ్యాష్టకమిదం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ |
కోటిజన్మకృతం పాపం తత్‍క్షణాదేవ నశ్యతి || ౧౦ ||

అర్థం – ఈ సుబ్రహ్మణ్యాష్టకమును ఎవరైతే ప్రొద్దున్నే లేవగానే పఠించెదరో, వారి కోటిజన్మలలో చేసిన పాపము తక్షణం నశించును.

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాష్టకమ్ |

Subramanya Ashtakam in Telugu Pdf

subramanya ashtakam in telugu,subramanya ashtakam in telugu lyrics,full subramanya ashtakam in telugu,subramanya ashtakam in telugu with meaning,subramanya ashtakam in telugu pdf download,subramanya ashtakam in telugu script,subramanya ashtakam in telugu pdf free download,subramanya ashtakam in telugu words,subramanya ashtakam benefits in telugu,subramanya ashtakam lyrics in telugu pdf,sri subramanya ashtakam in telugu pdf download,subrahmanya ashtakam telugu audio,subramanya ashtakam telugu audio free download,subramanya ashtakam meaning,subramanya ashtakam benefits,subramanya ashtakam lyrics in telugu,sri subramanya ashtakam telugu,sri subramanya ashtakam,subramanya swamy ashtakam in telugu,subramanya ashtakam pdf,subramanya ashtakam,subramanya ashtothram in telugu pdf download,subramanya ashtothram in telugu pdf free download,subrahmanya ashtakam in telugu pdf free download,subrahmanya ashtakam telugu pdf free download,subramanya ashtakam in telugu mp3 free download,subramanya ashtothram in telugu mp3 free download,subramanya bhujangam meaning in telugu,subrahmanya ashtakam in telugu,guru ashtakam lyrics in telugu,subrahmanya ashtakam in telugu lyrics,subramanya ashtothram in telugu lyrics,subramanya stotram in telugu lyrics,subramanya ashtakam telugu lo,subramanya karavalamba stotram in telugu lyrics,subramanya swamy ashtothram in telugu lyrics,subrahmanya bhujanga stotram telugu lyrics,subramanya stotram telugu lo,subramanya karavalamba stotram benefits,sri subramanya ashtakam lyrics in telugu,subramanya swamy ashtakam in telugu lyrics,subramanya ashtakam telugu mp3 song download,subramanya ashtakam telugu mp3,subramanya bhujanga stotram in telugu mp3 free download,subramanya swamy ashtothram in telugu mp3 free download,subramanya karavalamba stotram in telugu mp3 free download,subramanya ashtakam lyrics meaning telugu,subrahmanya karavalamba stotram in telugu mp3 free download,subramanya ashtakam meaning in telugu,subramanya ashtakam telugu pdf,subrahmanya ashtottara shatanamavali in telugu,subrahmanya ashtakam in telugu pdf,subramanya ashtothram in telugu pdf,subramanya stotram in telugu pdf,subramanya karavalamba stotram in telugu pdf,subramanya bhujanga stotram in telugu pdf,subramanya swamy ashtothram in telugu pdf,subramanya ashtakam in telugu pdf,subrahmanya ashtakam telugu reading,subramanya ashtakam telugu song,subramanya stotram shatanamavali telugu,subramanya ashtothram in telugu vignanam,subramanya ashtakam telugu vignanam,subrahmanya ashtakam telugu vignanam,subramanya ashtakam telugu video,subramanya ashtakam in telugu with lyrics,subramanya bhujanga stotram in telugu with meaning,subramanya ashtakam lyrics,సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం ఇన్ తెలుగు,శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం,subramanya ashtothram in telugu,subramanya stotram in telugu

సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం

సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం,సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం,సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం తెలుగు,సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం కరావలంబ స్తోత్రం,subramanya ashtakam download free,సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం ఇన్ తెలుగు,శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం

You cannot copy content of this page